't iepenkrietje

opvang voor uw kostbaarste bezit

Interne klachtenbehandeling

Kinderopvang ’t Iepenkrietje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de eigenaresse/ klachtenfunctionaris. Zij is te bereiken per email: info@iepenkrietje.nl

Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Wilt u het volledige reglement in zien dan kunt u op de onderstaande link klikken.


intern-klachtreglement.pdf


Externe klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.  

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.


Certificaat 

certificaat%20samen%20werken%20aan%20kwaliteit%20bso.pdf

certifiaat%20samenwerken%20aan%20kwaliteit%20kdv.pdf